Home » Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Pogoji uporabe

S potrditvijo, da se strinjate s pogoji uporabe potrjujete da: ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate, ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Ekipa mentorskega programa si pridržuje pravico, da brez obvestila spremeni ali dopolni te splošne pogoje. Zato vam priporočamo, da se redno seznanjate z morebitnimi spremembami in dopolnitvami teh splošnih pogojev, ki bodo objavljene na tem spletnem portalu. Za vse osebe, ki vstopijo na spletni portal, se uporablja izraz uporabnik.

Izjava o sprejemljivosti

Ekipa mentorskega programa kljub svojemu prizadevanju za korekten odnos do uporabnikov ne prevzema odgovornosti za morebitne napake (do katerih lahko pride zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali iz drugih razlogov) v vsebini, pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov. Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja ali povzročitve neuporabnosti (trajne ali začasne) podatkov na spletnem portalu, kot tudi vsak poskus, da bi mimo spletnega portala nepooblaščeno dostopali do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema mentorskega programa.

Avtorske pravice / blagovne znamke

Ta spletni portal je intelektualna lastnina mentorskega programa in Zavoda Ypsilon. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem portalu (v nadaljevanju: vsebina), so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati katere koli vsebine, ki je dostopna na spletnem portalu ali prek njega, za komercialne ali javne namene. Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem portalu, so last Zavoda Ypsilon ali objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik, brez pisnega dovoljenja lastnika, je prepovedana. Vsaka nepooblaščena uporaba teh slik predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov. Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (v nadaljevanju: zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem portalu, so last Zavoda Ypsilon ali povezanih oseb. Uporabniki ne smejo uporabljati nobenega od teh zaščitnih znakov za kateri koli namen brez pisnega dovoljenja ekipe mentorskega programa ali Zavoda Ypsilon ali tiste tretje osebe, ki je lastnik zaščitnih znakov. Zavod Ypsilon in povezane osebe, kateri koli njihov uslužbenec, direktor, zaposleni ali zastopnik niso odgovorni za katero koli sedanjo ali bodočo, neposredno ali posredno škodo, (ki vključuje tudi izgubljeni dobiček, stroške za izvedbo nadomestne storitve ali izgubljene priložnosti), ki izhaja iz ali je povezana z uporabo spletnega portala ali povezanih spletnih strani ali nezmožnostjo uporabe spletnega portala ali povezanih spletnih strani. Ta omejitev odgovornosti vključuje, vendar ni omejena le na prenos katerih koli virusov, ki lahko okužijo uporabnikovo opremo, okvaro na mehanski ali elektronski opremi, komunikacijskih linijah, telefonu ali druge težave z vzpostavljanjem komunikacije (na primer: ne morete se povezati s svojim ponudnikom spletnih storitev), nepooblaščen dostop, krajo, napake operaterja, stavke ali druge probleme v zvezi z delom ali katero koli višjo silo. Zavod Ypsilon in povezane osebe ne jamčijo za stalen, neprekinjen ali varen dostop do spletnega portala. Zavod Ypsilon in povezane osebe v nobenem primeru niso odgovorne za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi tega, ker se je uporabnik zanesel bodisi na informacije (ne glede na to ali pravilne ali napačne), objavljene na spletnem portalu ali povezanih spletnih straneh, bodisi na kateri koli produkt ali storitev, ki jih je pridobil na povezanih spletnih straneh. Uporabnik je odgovoren za preverjanje točnosti, popolnosti ali uporabnosti vsakršnega mnenja, nasveta ali druge vsebine, ki je na voljo na spletnem portalu ali dostopno na povezanih spletnih straneh. Prosimo, da se glede ocene katerega koli mnenja, nasveta, produkta, proizvoda, storitve ali druge vsebine posvetujete z ustreznimi strokovnjaki, ter da vse podatke in informacije, objavljene na tem spletnem portalu ali na povezanih spletnih straneh, pred uporabo nujno preverite pri ekipi mentorskega programa, Zavodu Ypsilon ali pri drugih ustreznih strokovnjakih.

Zaupnost uporabniških komunikacij

Ekipa mentorskega programa bo varovale osebne podatke (registriranih) uporabnikov, posredovane neposredno mentorskemu programu, razen če je iz vsebina samega portala razvidno drugače ali v zakonu določeno drugače. Osebni podatki (registriranih) uporabnikov so na voljo administratorjem tega portala za interno uporabo. Informacije, ki zadevajo prihodnost Nekatere informacije na tem spletnem portalu vsebujejo izjave, ki zadevajo prihodnost in vključujejo določeno mero tveganja in negotovosti, zato so veljavne samo na dan nastanka. Izjave glede prihodnosti prepoznamo po tem, da vključujejo besede ‘verjeti’, ‘pričakovati’, ‘predvidevati’, ‘optimistično’, ‘nameravati’, ‘načrtovati’, ‘bo/bodo’ ali podobne izraze. Uporabniki naj se na te izjave ne zanašajo, saj veljajo samo na dan nastanka. Zavod Ypsilon in povezane osebe ne prevzemajo odgovornosti za posodabljanje ali revidiranje kakršnih koli izjav ali informacij objavljenih na spletnem portalu.

Obvestila za javnost

Vsa obvestila za javnost in druga gradiva, ki so na spletnem portalu predstavljena, so bila, kolikor je ekipi mentorskega programa znano, aktualna in točna ob njihovi objavi. Vendar pa lahko takšna informacija sčasoma zastari, zato se ne smete zanašati na dolgoročno točnost katerega koli gradiva po datumu objave. Zavod Ypsilon ne prevzema odgovornosti za posodabljanje informacij, ki jih vsebuje katero koli tovrstno gradivo. Vsi uporabniki morajo pozorno preveriti datum objave gradiva na spletnem portalu.

Spremembe pogojev uporabe

Zavod Ypsilon si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali dopolni te splošne pogoje. Z vstopom na spletni portal potrjujete, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinjate.

Kršenje pogojev uporabe

Zavod Ypsilon in povezane osebe si pridržujejo pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev poslužijo vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega portala z določenega spletnega naslova. Dostop do (z geslom) zaščitenih področij Dostop do (z geslom) zaščitenih področij na spletnem portalu in njihova uporaba je dovoljena samo pooblaščenim uporabnikom. Proti nepooblaščenim uporabnikom, ki poskušajo dostopati do teh področij spletnega portala, se lahko sproži sodni pregon.

Značilnosti ‘piškotkov’

Zavod Ypsilon in povezane osebe si pridržujejo pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku v obliki ‘piškotka’ (‘cookie’) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov.

Naslovi

Naslovi v teh splošnih pogojih so vstavljeni izključno zaradi preglednosti teh splošnih pogojev ter na vsebino in tolmačenje posameznih določil ali splošnih pogojev kot celote nimajo vpliva.

Pristojnosti / veljavno pravo

Uporabniki soglašajo, da za uporabo tega spletnega portala in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije.

Za vse morebitne spore, nastale z uporabo tega spletnega portala ali ki bi bili z uporabo tega spletnega portala kakor koli povezani, je pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi prava Republike Slovenije.